top of page

תנאי שימוש – שיר על קיר

ניתן להוריד את מסמך התקנון ותנאי שימוש האתר גם פה

ברוכים הבאים לאתר shiralkir.com המופעל על ידי "שיר על קיר | מילים ישראליות מעוצבות", סטודיו לעיצוב גרפי.

אנא קראו בבקשה את האמור בתקנון ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

 1. כללי

  1. כל פעולה כלשהי באתר כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

  2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

  3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

  4. מפעילת האתר היא סטודיו לעיצוב "שיר על קיר" ("מפעילת האתר") פרטי הקשר של הסטודיו הם:

 • דואר אלקטרוני:shiralkir54@gmail.com

  1. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

  2. מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

  3. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת מפעילת האתר. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי - כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות מפעילת האתר ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות מפעילת האתר ו/או האתר.

  4. תכני האתר ויישומיהם, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

  5. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תירגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את מפעילת האתר. תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 1. מטרת האתר

  1. אתר האינטרנט (בתקנון זה "האתר") הינו אתר המספק שירות מקוון המופעל על-ידי מפעילת האתר ברשת האינטרנט, ומיועד להזמנת שירותים מאת מפעילת האתר, וכן מציע למשתמשים לבצע רכישות מוצרי אומנות ("המוצרים" ו/או "השירותים") אשר עשויים להיות מוצעים למכירה במסגרת האתר.

  2. בכל מקרה בו בעמוד מכירה של מוצר או שירות כלשהו מצוין כי הוא נמכר על-ידי מפעילת האתר, מפעילת האתר תיחשב הן כמפעילת האתר והן כמפרסם לצרכי הסכם רכישתו של אותו מוצר או שירות, לפי העניין. במקרים כאמור, ובמקרים אלו בלבד, יחולו על מפעילת האתר הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות על-פיו ("חוק הגנת הצרכן"), אשר חלות על "עוסק" בנוסף על החובות החלות עליה כמפעילת האתר, לרבות לעניין ביטול עסקאות.

  3. ככל שצויין באתר כי מוצר או שירות כלשהו לא נמכר על-ידי מפעילת האתר ישירות, כל עסקה במוצרים אלה הנה עסקה ישירה בין המשתמש לצד השלישי המציע את המוצרים למכירה באמצעות האתר, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי הצד השלישי המציע את המוצרים למכירה משום המלצה ו/או חוות דעת של מפעילת האתר בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

  4. התמונות המוצגות באתר בקשר למוצרים ולשירותים באתר הינן להמחשה בלבד.

 

 1. המשתמשים

  1. רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

  2. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה במפעילת האתר, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

 

 1. רכישות ומחירים

  1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

  2. מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים או השירותים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

  3. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהמחירים של המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר על-ידה הם המחירים הזולים ביותר.

 

 1. ביטול עסקה והחזרות

  1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר (בהתאמה "משתמש" ו-"עסקה") אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף ‎5 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‎5 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן. כאמור בסעיף 2.2 לעיל, ככל שבוצעה עסקה באמצעות האתר ישירות בין מפרסם למשתמש, לא יחולו על מפעילת האתר הוראות חוק הגנת הצרכן בקשר עם אותה עסקה, והמפרסם הרלוונטי בלבד יישא בכל החיובים על פי דין, לרבות בנוגע להוראות חוק הגנת הצרכן, בקשר עם אותה עסקה מול המשתמש.

  2. אופן ביטול עסקה

   1. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

 1. בדוא"ל לכתובת shiralkir54@gmail.com;

 2. פנייה ישירה למפעילת האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר או באמצעות טופס צור קשר באתר;

  1. מועדים ותנאי ביטול עסקה - כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

 1. ברכישה של טובין - מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).

 2. ברכישה של שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת ­- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 3. עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף ‎5.2.1 לעיל והוראות סעיף ‎5.5.2 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

 1. עסקאות לרכישת טובין פסידים;

 2. עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

 3. עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

 4. עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;

 5. עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

 6. מועדים ותנאי ביטול עסקה - משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

  1. בסעיף ‎5.5 זה:

  1. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

  2. הוראות סעיף ‎5.5.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‎5.4 לעיל.

  3. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.

 7. תוצאות ביטול עסקה

  1. ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‎5.2.1 או ‎5.5 לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

 1. מפעילת האתר תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

 2. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות מפעילת האתר במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך למפעילת האתר, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

  1. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‎5.2.1 או ‎5.5 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‎5.6.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

 1. מפעילת האתר תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שמפעילת האתר תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בסעיף זה, "" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת מפעילת האתר הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

 1. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם למפעילת האתר במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

  1. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‎5.6.1 ו-‎5.6.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים ‎5.3 ו-‎5.5.2 לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

  2. במידה והתקין נציג מטעם מפעילת האתר טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, מפעילת האתר תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.

מפעילת האתר ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

כמו כן אין בהוראות סעיפים ‎5.6.1 ו-‎5.6.2 לעיל כדי לגרוע מזכותה של מפעילת האתר לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר למפעילת האתר טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

 1. משלוחים

  1. מפעילת האתר או צד שלישי שמציע מוצר למכירה באמצעות האתר (לפי העניין) עשויים להציע למשתמש לספק את המוצרים הנרכשים על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.

  2. מפעילת האתר רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח ועוד) על-פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

  3. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי הענין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפרסם ו/או מפעילת האתר במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

  4. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף ‎6.3 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר ו/או כלפי המפרסם במקרה זה.

  5. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים מהמפרסמים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

 1. ממשקים שלישיים

  1. המשתמש מבין ומאשר כי קיימים ממשקים שלישיים בהם האתר עושה ו/או עשוי לעשות שימוש, לרבות, אך מבלי למעט ,Facebook, Google+, Instagram, WhatsApp, Waze   ("ממשקים שלישיים").

  2. מקום שהמשתמש עושה שימוש בממשקים השלישיים, אזי שימוש זה כפוף לתנאי השימוש של הממשקים השלישיים, ועל המשתמש האחריות לפעול לפיהם. המשתמש מצהיר כי מפעילת האתר, לרבות הדירקטורים שלה, מי מנושאי המשרה בה, נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או הפועלים מטעמה, לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל עניין הנוגע לממשקים השלישיים.

 2. פרסומות

  1. האתר עשויות לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. מפעילת האתר לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.

  2. על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וכי מפעילת האתר אינה צד לעסקה כאמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא למוצרים ושירותים שנרכשו כאמור.

  3. מפעילת האתר לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דיוקם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות כאמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור

 3. העלאת תוכן לאתר

  1. המשתמשים באתר עשויים להיות רשאים להעלות תוכן לאתר ("התוכן"), ולשתף אחרים בתוכן האמור. כל משתמש מתחייב שלא להעלות תוכן פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, לא חוקי, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה, מכיל אלימות, פוגע בפרטיות, מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הכולל פרסומת מסחרית ו/או הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של מפעילת האתר (לרבות, אך מבלי למעט, בעלי המניות של מפעילת האתר, דירקטורים, מנהלים, נציגים, נושאי משרה, עובדים, יועצים ותאגידים קשורים). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות כל תוכן המכיל וירוסי מחשב, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, ספאם,  קוד או קובץ מזיק ו/או שיש בו בכל אופן שהוא בכדי לפגוע ו/או להאט את השימוש באתר ו/או בחוויית השימוש של האתר.

  2. המשתמש מתחייב, בין היתר, שלא לעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק מהן באופן בלתי מורשה ו/או תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים(crawlers) , עכבישים(spiders)  ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר ו/או שלא לשנות, לתרגם, להנדס, להנדס לאחור (reverse engineer) ו/או לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליהן ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהן ו/או באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק מהן ו/או העלול להכפיף את מפעילת האתר לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק מהן ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור.

  3. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שהוא מכל סיבה שהיא, בין אם נכללת בתנאי השימוש הללו ובין אם לאו, שהועלה על ידי משתמש, ללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש שהעלה את התוכן ומבלי שיהיה עליה לנמק את הסרת התוכן. אין בהוראות סעיף זה בכדי לחסום את מפעילת האתר מפני כל סעד משפטי אחר נגד משתמש, ומפעילת האתר שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם.

  4. כל משתמש שמעלה תוכן מוסר בזאת למפעילת האתר רישיון קבוע, בלתי ניתן לביטול, ללא חיוב בתשלום מכל סוג שהוא (לרבות, אך מבלי למעט, תמלוגים) לעשות שימוש בתוכן בכל אופן שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או להעביר רשיון זה לאחרים.

 4. סודיות ופרטיות

  1. מפעילת האתר מחוייבת להגנת פרטיות המשתמשים, כמפורט במדיניות הפרטיות הזמינה באתר. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

  2. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

  3. מפעילת האתר תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.

  4. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב - ישירים ו/או עקיפים - שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

  5. האתר ומפעילת האתר יענו לכל בקשה למסירת מידע - כולל מידע אישי ומידע פרטי - אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 

 1. העדר אחריות

  1. מפעילת האתר אינה צד להתקשרות שתעשה בין צדדים שלישיים המפרסמים מוצרים למכירה באמצעות האתר ("המפרסמים") למשתמשים באמצעות האתר.

  2. מפעילת האתר אינה אחראית לאיכות מוצרים שהוצעו למכירה על ידי מפרסמים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי מוצרים אלה, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות מוצרים אלה, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או לשירותים שהוצעו על ידי מפרסמים ו/או למפרסמים עצמם.

  3. האתר עשויות לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי מפעילת האתר אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

  4. מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

  5. מפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות - באופן ישיר או עקיף - לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

  6. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, מפעילת האתר ולא תהיה אחראית באופן כלשהו - ישיר או עקיף - לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

  7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

  8. המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי מפעילת האתר, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

 

 1. שימוש בלתי מורשה באתר

  1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר.

  2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתר אחרות או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

  3. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר ו/או של מפעילת האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או מפעילת האתר ללא אישור מפעילת האתר מראש ובכתב.

  4. המשתמש מודע לכך שהמוצרים אשר עשויים להיות מוצעים למכירה באמצעות האתר מכילים קניין רוחני של מפעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים כלשהם ואשר פרסומם ברבים עשוי להסב נזק רב בלתי ניתן לתיקון עבור מפעילת האתר ו/או עבור בעל זכויות הקניין הרוחני. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או לפרסם כל תמונה המופיעה באתר ו/או את המוצרים עצמם ו/או תמונות שלהם לאחר רכישתם וכן לא לעשות כל שימוש אשר עשוי לעלות כדי הפרת זכויות קניין רוחני של מפעילת האתר ו/או של צד שלישי כלשהו. המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, דרישה או הוצאה בה נשאה מפעילת האתר בקשר עם הפרת כל זכות קניין רוחני על ידי המשתמש.

 

 1. זכויות יוצרים וסימני מסחר

  1. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של מפעילת האתר או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של זכויות הקניין הרוחני המתאימות. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של האתר או כל הנמצא בהן ללא רשות מפורשת בכתב של מפעילת האתר היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

  2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

  3. האתר כוללות חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן תוכן האתר.

  4. מפעילת האתר הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

  5. אין למפעילת האתר כל חובה לספק למשתמשים באתר הודעה, סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

 1. כללי

  1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר, וכי במידה שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי השימוש או ממדיניות הפרטיות, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כפי נוסחם מעת לעת.

  2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר (או במועד אחר שייקבע על ידי מפעילת האתר); מפעילת האתר אינה מתחייבת למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר.

  3. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או מהן אינם יוצרים בינו לבין מפעילת האתר כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

  4. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין מפעילת האתר לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלו ו/או במדיניות הפרטיות.

  5. במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

  6. במידה שמפעילת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של מפעילת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלו /או ממדיניות הפרטיות על ידי מפעילת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

  7. מפעילת האתר רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת מפעילת האתר.

  8. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

  9. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בנושאים אלה.

  10. מובהר כי האמור בסעיפים ‎14.1-‎14.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר דין זר.

bottom of page